ناڕه‌زایه‌تیی خانه‌نشین كراوانی ته‌ئمینی ئیجتماعی

خانهنشین كراوانی سازمانی تهئمینی ئیجتماعی، ڕۆژی پێنجشهممه‌ به‌ بهڕێوهبردنی كۆبوونهوهیهك له‌ بهرامبهر ڕێكخراوی دهنگ و ڕهنگی كۆماری ئیسلامیی، لهئاست شێوازی ڕووماڵ كردنی ههواڵی ئێعتڕازاتهكانیان له‌ ڕاگهیهنهركانی میللی ناڕهزایهتییان دهربڕی.

ناڕازییان ههروهها به‌ ناردنی نامهیهك بۆ سهرۆكایهتی دهنگ و ڕهنگی كۆماری ئیسلامیی، ڕایانگهیاندووه‌: ههتا ئێستا نه‌ یاسایهك بۆ بردنهسهرێی حقووقهكان به‌ پێی ڕێژهی ئاوسان پهسهند كراوه، نه‌ زیادكردنی حقووقهكان گونجاو بووه‌ لهگهڵ ههزینهكانی ژیان و نه‌ زیادكردنی حقووقهكان به‌ پێی یاسای بهرنامهی شهشۆمی تهوسهعه‌ و بودجهی ساڵی ٩٩ بووه‌. خانهنشین كراوانی ناڕازیی ڕاشیانگهیاندووه‌: باشتر وایه‌ دهوڵهت دهست لهم ساختهكارییه‌ ههڵگرێت و سدا و سیما به‌ ڕوانگهیهكی كراوهتر ههواڵهكان ڕووماڵ بكات.