ناڕه‌زایه‌تیی خه‌ڵك له‌ئاست پچڕانی به‌رده‌وامی به‌رق له‌ كرمان

ژمارهیهك له‌ خهڵكی شاری كرمان، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١١ی بهفرانبار، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ پچڕانی بهردهوامی ئاو و بهرق له‌ ههندێ له‌ گهڕهكهكانی ئهمشاره، جادهی ترمیناڵی نوێیان بهست.

به‌ پێی گرته‌ ویدیۆیه‌ بڵاوكراوهكان له‌ تۆڕه‌ كۆمهڵایهتییهكان، ناڕازییان به‌ كۆبوونهوه‌ له‌ شوێنی ئهم ترمیناڵه‌ له‌ شارۆچكهی “١٤ مهعسووم” و بهستنی ئهم جادهیه، ڕایانگهیاندووه‌: لهم وهرزهی ساڵدا پێنج ڕۆژه‌ ئاو و بهرقی ههندێ له‌ گهڕهكهكان پچڕاوه‌ و لهم ماوهیهدا بۆ دابین كردنی ئاوی خواردنهوه، ناچار بوون له‌ فرۆشگاكان ئاو بكڕن.