ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی ئاومه‌عده‌نی داماش

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی كارخانهی ئاومهعدهنی “داماش، ڕۆژی سێشهممه‌ ٢٩ی ڕهزبهر، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ فرۆشتنی ئهم كارخانهیه‌ و بێكاربوونیان دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهپێی ئهم ڕاپۆرته، بانكی میللی ئێران كه‌ خاوهنی ئهم ناوهنده‌ بهرههمهێنهرهیه‌ بۆ دووههمین جار ئهم كارخانهیهی داناوه‌ بۆ فرۆشتنشایانی باسه، ٣٣ كرێكاری ئهم ناوهنده‌ نزیكهی یهك مانگه‌ بهدوای ڕاگیرانی چالاكییهكانی كارخانه‌ به‌ بیانووی كهمبوونی سهرمایه‌ و نهبوونی مهوادی سهرهتایی له‌ بیلاتهكلیفی دا بهسهر دهبهنجێگهی ئاماژهیه، كارخانهی ئاومهعدهنی داماش له‌ مانگی ڕێبهندانی پارهكه‌ دانرابوو بۆ فرۆش، بهڵام بههۆی لهخوارهوهبوونی قیمهتی پێشنیار كراو ئهم سهودایه‌ سهری نهگرتئهمه‌ لهحاڵێكدایه‌ كه‌ كرێكارانی ئهم كارخانهیه‌ چهندین مانگ حهقدهست و مهزایای دواخراویان ههیه‌ كه‌ ههتا ئێستا پهرداخت نهكراوه‌ و خوازیاری گهڕانهوهیان بۆ سهر كار و دابین كردنی ئهمنییهتی كاریانن.