ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی به‌شی باربه‌ری به‌نده‌ر خومه‌ینی

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی باربهری بهندهر خومهینی، سهرله‌ بهیانی ڕۆژی پێنجشهممه‌ له‌ ناڕهزایهتیی به‌ ئاستی لهخوارهوهی حهقدهستهكانیان، بهڕێوهنهچوونی گهڵاڵهی ڕیزبهندی كاره‌ سهخت و زیانبارهكان، پهرداخت نهكرانی سهرجهم حهقدهست و مهزایاكانیان، بارودۆخی دژواری كاری و ههروهها ڕهچاو نهكرانی ڕێكاره‌ بێهداشتییهكان بۆ پێشگرتن به‌ تووشبون به‌ كۆرۆنا، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه.

بهوتهی كرێكارانی ناڕازیی، سهرجهم پێرسۆنێلی شیركهت خوازیاری درانی حهقدهسته‌ دواخراوهكانیان، مهزایای پێوهندیدار به‌ بارودۆخی نالهباری كهشوههوا و بارودۆخی تایبهتی ههرێمیندهشڵێنپلهی گهرما له‌ ورزی هاوین لهم ناوچهیه‌ دهگاته‌ ٦٠ دهرهجه‌ و ڕێژهی تهڕایی نزیك دهبێتهوه‌ له‌ ٩٠ لهسهد، بهڵام بهم حاڵهشهوه‌ ناچار درێژه‌ به‌ كارهكهیان بدهن.