ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی شاره‌داریی سه‌ده‌

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی شارهداریی سهده، ڕۆژی سێشهممه‌ ١ی ڕهزبهر له‌ ناڕهزایهتیی به‌ پهرداخت نهكرانی حهقدهست و مهزایاكانیان و ههروهها بهڵێنی درۆینهی بهرپرسانی شارهداریی و شوڕای شار، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهوتهی ناڕازییان، دوایین حقووقێك كه‌ پێیان دراوه‌ پێوهندی به‌ مانگی جۆزهردانی ئهمساڵهوه‌ ههیه‌. ههروهها ههركام لهم كرێكارانه‌ بڕی یهك مانگ و نیو حهقدهستی ساڵی ٩٧یان ههتا ئێستا پهرداخت نهكراوه‌. دهشڵێنسهرهڕای ئهمانه، حهقی بیمهكانیشیان چهندین مانگه‌ به‌ سازمانی تهئمینی ئیجتماعی پهرداخت نهكراوه‌.