ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی كارخانه‌ی تراكتۆرسازیی ته‌ورێز

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی كارخانهی تراكتۆرسازیی تهورێز، ڕۆژی دووشهممه‌ ٢٤ی خهرمانان، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ سپاردنی ئهم كارخانهیه‌ به‌ كهرتی تایبهت و پهرداخت نهكرانی بڕی چهندین مانگ حهقدهست و مهزایایان، دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهوتهی كرێكارانی ناڕازیی، شیركهتی سهنعهتی تراكتۆرسازیی تهورێز له‌ كۆتایی ساڵی ٨٥ له‌ لایهن ڕێكخراوی خسووسی سازییهوه‌ به‌ شێوهی قێستی، سپێردراوه‌ به‌ بهشی خسووسی سههامداراندهشڵێنلهوه‌ كاتهوه‌ ههتا ئێستا كێشهوگرفتهكانیان چهند بهرابهر بووهتهوه‌ و حهقدهستهكانیان ههمیشه‌ به‌ تهئخیرهوه‌ پهرداخت دهكرێڕاشیانگهیاندووه‌ كه‌ حهقی بیمهكانیان له‌ سهرهتای ئهمساڵهوه‌ ههتا ئێستا به‌ سازمانی تهئمینی ئیجتماعی پهرداخت نهكراوه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *