ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی كارخانه‌ی كیان تایر

به‌ سهدان كهس له‌ كرێكارانی كارخانهی لاستیك سازی “كیان تایر، ڕۆژی چوارشهممه‌ ٣٠ی ڕهزبهر، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ نهبوونی ئهمنییهتی كاری و گوزهرانیان، له‌ حهساری ئهم كارخانهیه‌ دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

بهوتهی كرێكارانی ناڕازیی، بهدوای ئیفلاس هێنانی كارخانهی “كیان تایر، ٥٠٠ كهس له‌ كرێكارانی ئهم ناوهنده‌ بهرههمهێنهره‌ لهئاست داهاتووی كاریان نیگهراننكرێكارانی ناڕازیی به‌ بهڕێوهبردنی ئهم كۆبوونهوهیه، خوازیاری پهرداخت كردنی حهقدهست و مهزایای دواخراوهكانیان، دابین كردنی مهوادی سهرهتای بۆ خستنهوهگڕی كارخانه‌ و پێشگرتن به‌ دهركردنی كرێكاران لهم كارخانهیه‌ بوون.