ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی هێڵی ڕێگای ئاسنی كرمان

كرێكارانی پڕۆژهی نوێژنكردنهوهی هێڵی ڕێگای ئاسنی كرمان، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١٣ی سهرماوهز، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ بارودۆخی نالهباری گوزهرانیان دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، ئهم كرێكارانه‌ كه‌ لهژێر چاودێری پهیمانكار كار دهكهن و لهئاست بارودۆخی نالهباری گوزهرانیان ناڕازیین، لهم پێوهندهدا ڕایانگهیاندووه‌: ئهو لانیكهمی حهقدهستهی كه‌ پێیان دهدرێ زۆربهی جارهكان به‌ تهئخیری ٢ تا ٣ مانگ پهرداخت دهكرێ و ئهمهش بووهته‌ هۆی ئهوهیكه‌ بنهماڵهكانیان لهباری دابین كردنی پێداویستییهكانی ژیانیان لهگهڵ كێشهی جیدی بهرهوڕوو ببنهوه‌. كرێكارانی ناڕازیی ههروهها ڕایانگهیاندووه‌: لهم بارودۆخهی ئێستا كه‌ ویرووسی كۆرۆنا ڕۆژ لهگهڵ ڕۆژ زیاتر بڵاودهبێتهوه، ناچارن ڕۆژانه‌ ١٠ سهعات كار بكهن و ئهم لهحاڵێكدایه‌ كه‌ هیچ كهسێك بیر له‌ پارازتنی ئهمنییهتی گیانی ئهوان ناكاتهوه‌.