ناڕه‌زایه‌تیی كرێكارانی پڕۆژه‌ی گه‌یاندنی ئاو به‌ ده‌شتی سیستان

كۆمهڵێك له‌ كرێكارانی پڕۆژهی گهیاندنی ئاو به‌ دهشتی سیستان، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٢٥ی بهفرانبار، بۆ سێههمین ڕۆژی بهردهوام له‌ ناڕهزایهتیی به‌ دواخرانی بڕی پێنج مانگ حهقدهست و مهزایایان، له‌ شوێنی كارهكهیان دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، سازمانی جههادی كهشاوهرزی بهلوچستان بهدوای چهندین مانگ ئێعتڕاز و كۆبوونهوهی كرێكاران و پێرسۆنێلی تهرحی ٤٦ ههزار هێكتاری گهیاندنی ئاو به‌ دهشتی سیستان، تهنیا نیوهی حهقدهستی ساڵی ڕابردووی ئهم كرێكارانهی پهرداخت كردووه‌ و له‌ پهرداخت كردنی تهواوی حهقدهستهكانیان خۆی بواردووه‌. كرێكارانی ناڕازیی ڕایانگهیاندووه‌: به‌ سهرنج دان به‌ بارودۆخی نالهباری ئابووریی و گرانی لهڕادهبهدهری پێداویستییهكانی ژیان، ئهگهر به‌ خواستهكانیان وهڵام نهدرێتهوه، دهست لهكار دهكێشنهوه‌ و مان دهگرن.