ناڕه‌زایه‌تیی مۆعه‌لیمانی پێش ده‌بستانی باغ مه‌لك

مۆعهلیمانی پێش دهبستانی باغ مهلك، ڕۆژی چوارشهممه‌ ٢٤ی بهفرانبار، بۆ دووههمین ڕۆژی بهردهوام له‌ ناڕهزایهتیی به‌ دهركرانیان و نادیاربوونی بارودۆخی كاریان، له‌ بهرامبهر بینای ئیدارهی ئاموزش و پهروهرشی ئهمشاره‌ دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

مۆعهلیمانی ناڕازیی ڕایانگهیاندووه‌: زۆربهیان له‌ شهش ساڵ لهمهوبهرهوه‌ ههتا ئێستا سهرقاڵی وتنهوهی وانه‌ له‌ ئاموزش و پهروهرشن و ئێستا خوازیاری دیاری كردنی بارودۆخی كاریان له‌ قهراردادییهوه‌ بۆ حهقولتهدریسیندهشڵێندوای شهش ساڵ خزمهت كردن له‌ ئاموزش و پهروهرش و پهرداختی حهقی بیمهكانیان له‌ گیرفانیان و چوون بۆ گوندهكانی دووره‌ دهست بهمهبهستی ئاماده‌ بوون له‌ سهر كلاسهكانی دهرس و تهحهمۆلی ههموو ئهم سهختییانه، ئێستا شایهتی ئهوهین كه‌ چهندین كهس له‌ هاوكارهكانیان لهسهر كارهكانیان دهركراونشایانی باسه، مۆعهلیمانی ناڕازیی گرینگترین خواستی خۆیان گهڕاندووهتهوه‌ بۆ ههڵوهشاندنهوهی بهخشنامهی دهركردنی مۆعهلیمان له‌ كهرتی پهروهرده‌ و دامهزراندنیان لهم ناوهنده‌.