ناڕه‌زایه‌تیی مۆڕه‌بیانی پێش ده‌بستانی ئیزه‌

كۆمهڵێك له‌ مۆڕهبیانی پێش دهبستانی ئیزه، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١٨ی بهفرانبار، له‌ ناڕهزایهتیی به‌ بیلاتهكلیفی كاری و گوزهرانیان، له‌ بهرامبهر ئۆستانداریی خوزستان دهستیاندایه‌ كۆبوونهوه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، كرێكارانی ناڕازیی كه‌ خوازیاری پهرداخت سهرجهم حهقدهسته‌ دواخراوهكانیان و ههروهها درانی حهقی بیمهكانیان به‌ سازمانی تهئمینی ئیجتماعی و دیاری كردنی بارودۆخی كاریانن دهڵێن:ههر چهند جارێك به‌ مهبهستی ڕوون بوونهوهی بارودۆخی كاریان و وهرنهگرتنی وهڵامێكی هیوابهخش له‌ لایهن بهڕێوهبهرانی ئاموزش و پهروهرش، دهست دهدهنه‌ كۆبوونهوه‌. دهشڵێنزۆربهی مۆڕهبیانی پێش دهبستان له‌ ساڵی ٨٢وه‌ تا ساڵی ١٣٨٥، به‌ بێ كۆدی پێرسۆنێلی، به‌ بێ حهقی بیمه‌ و به‌ بێ هیچ پشتیوانییهك له‌ لایهن ئاموزش و پهروهرشهوه، به‌ شێوهی ئازاد كاریان كردووه‌.