ناڕه‌زایه‌تی كرێكارانی وێستگه‌ی مێترۆی ته‌ورێز

ژمارهیهك له‌ كرێكارانی وێستگهی مێترۆی تهورێز، ڕۆژی شهممه‌ ٢١ی پووشپهڕ، به‌ هۆی نهدرانی حهقدهسته‌ دواخراوهكانیان دهستیان دایه‌ ناڕهزایهتی.

به‌ پێی ڕاپۆرته‌ بڵاوكراوهكان، كرێكارانی وێستگهی مێترۆی تهورێز سێ مانگ حهقدهستی دواخراویان ههیه‌. شایانی باسه‌ سهرهڕای ئهوهیكه‌ ناڕهزایهتیهكان ههر بهردهوامه‌ بهڵام ههتا ئێستا هیچ یهك له‌ بهرپرسان و ناوهنده‌ دوڵهتیهكان وهڵام دهرهوه‌ و پهیگیری بارودۆخی كرێكاران نهبوون.