نه‌بوونی زانیاری له‌ چاره‌نووسی چالاكێكی مه‌ده‌نی شاری سنه‌

به‌ پێی راپۆرتهكان، بهشوێن ٩ رۆژ له‌ دهستبهسهر كردنی “رۆیا جهلالی، چالاكی مهدهنی شاری سنه، هیچ ههواڵێك له‌ چارهنووس و شوێنی بهند كرانی، له‌ بهر دهست دا نییه‌.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، “رۆیا جهلالی، چالاكی مهدهنی شاری سنه، و هاوسهری چالاكی ژینگه‌ پارێز “خهبات مهفاخری، ‌ نهخۆشی “ام اسی ههیه‌ و ههر ئهمه‌ بووهته‌ هۆی نیگهرانی بنهماڵهكهی، و ههتا ئێستا وێرای پهیگیریی بهردهوام و سهردانی ناوهنده‌ ئهمنییهكان، هیچ زانییاریهكیان دهست نهكهوتووه‌.