هاندانی خه‌ڵك بۆ كڕینی سه‌هام، فریوكاریی كاربه‌ده‌ستانی ڕژیم

ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٥ی مانگی خهزهڵوهر، كۆمهڵێك لهو كهسانهی كه‌ له‌ ماوهی چهند مانگی ڕابردوودا لهژێر كاریگهریی تهبلیغاتی كاربهدهستانی ڕژیم، بهشێك له‌ پاشكهوته ماڵییهكهیان به‌ هیوای سوود وهرگرتن، خستبووه‌ بازاڕی سههامهوه‌ و له‌ ئێستادا لهگهڵ مهترسیی لهدهست دانی گشت سهرمایهكهیان بهرهوڕوو بوونهتهوه، له‌ بهرامبهر مهجلیسی شۆرای ئیسلامی دهستیان دایه ‌كۆبوونهوهی ناڕهزایهتیدرێژهی دابهزینی دهركهوتهی سههام واته‌ هاتنهخوارهوهی ئاستی گشتیی سوودی سههام له‌ بازاڕی بوورسی ئێران، سههامدارانی وردی‌ زیاتر له‌ جاران تووشی زهرهر و نیگهرانی كردووه‌. ههڵبهت ههر ئهو ڕۆژه، حهسهن قالیباف، سهرۆكی ڕێكخراوی بوورس، كه‌ بۆ ههڵسهنگاندنی كردهوهی ڕێكخراوی بوورسی بهڵگه‌ بهنرخهكان و ڕهوتی دابهزینی ئهرزشی سههام، چووبووه‌ مهجلیس، هیچ وڵامێكی به‌ ناڕازیان نهدایهوه‌. بهشداربووانی ئهم كۆبوونهیه، له‌ ئاست نهبوونی شهفافیهت و درێژهی دابهزینی نرخی سههام و پشتیوانی نهكردن و بهرپرس نهبوونی دهوڵهت بهرامبهر به‌ هاتنهخوارهوهی ڕۆژانهی ئهرزشی سههام و بهتایبهت فرۆشتنی زانیاریی ڕانتی له‌ لایهن بهرپرسانی ڕێكخراوی بوورس، ناڕهزایهتییان دهربڕیشایانی باسه‌ ههمان ڕۆژ، دهركهوتهی سههام له‌ بازاڕی بوورسی ئێران، ٣٧ ههزار یهكهی دیكه‌ هاته‌ خوارێ.

پهرهسهندنی قهیرانی ئابووری له‌ پهنا گهمارۆكان و دابهزینی ئهرزشی پارهی ڕژیم، كهسریی بوودجهی ڕژیمی ئیسلامیی له‌ كۆتایی ساڵی ڕابردوودا، به‌ شێوهیهكی بێ وێنه‌ برده‌ سهرێكۆتاییهكانی ساڵی ڕابردوو كاربهدهستانی ڕژیم ههوڵیان دا تا به‌ فڕ و فێڵ و ساختهكاری، بۆ دابین كردنی بهشێك له‌ كهسریی بوودجه‌ و ڕێگری له‌ داڕمانی ئابووریی دهسهڵاتهكهیان، ئاستی فرۆش و ههڕاجی مڵك و ماڵ و دامهزراوه‌ و شیركهته‌ دهوڵهتییهكان ١٠ بهرابهر بهرنه‌ سهرێ و تهنانهت به‌ شێوهی بهرین بهڵگهی قهرزیان بڵاو كردهوه‌. له‌ ئاكامدا، لهگهڵ گهشهی ئابلۆقهئاسای ئهرزشی سههام له‌ بازاڕی ئێران، ڕێژهی نهخدینهش، بهشێوهی بهرچاو، ڕۆیشته‌ سهرێفریوكاریی كاربهدهستانی ڕژیم، لهوانه‌ خامنهیی كه‌ سهرمایهگوزاری لهناو بوورسی باشترین ڕێگا پێناسه‌ كرد، تا ڕووحانی و باقیی كاربهدهستانی ماڵیی ڕژیم كه‌ سهرهڕای هۆشداری كارناسانی ئابووری، بهردهوام خهڵكیان هان دا تا پاشكهوتهكانی خۆیان، ههرچهند كهمیش بێت، به‌ هیوای وهدهست هێنانی سوود له‌ بازاڕای سههام و لهوانه‌ “سههامی عهداڵهت” بخهنه‌ ناو بازاڕهوه، بوو بههۆی ئهوهیكه‌ ژمارهیهكی زۆر له‌ خهڵك بهخاتری نیگهرانی له‌ توندتر بوونهوهی قهیرانی ئابووری، فریوی تهبلیغاتی دۆریین و ڕیاكارانهی كاربهدهستانی ڕژیم بخۆن و بكهوتنه‌ داوێكهوه‌ كه‌ ڕژیم بۆیانی ڕاخستبوو و به‌ هیوای ئهوهیكه‌ له‌ بازاڕی بوورسدا قازانجێگكیان پێبگات، چوونه‌ ناو ئهم قوماربازییهی ڕژیمهوه‌. له‌ ئاكامدا، پارهیهكی زۆر هاته‌ بازاڕهوه‌ و ئاستی نهخدینه‌ له‌ كۆمهڵگادا ڕۆیشته‌ سهرێتا جێگایهك كه‌ ئهوكات بهڕێوهبهری فێركردنی ناوهندی بوورسی بهڵگه‌ بهنرخهكان ڕایگهیاند كه‌ پترله‌ ٤٠ ههزار ملیارد تمهن هاتووهته‌ ناو بازاڕی سهرمایهوه‌. لهخۆڕا نییه‌ كه‌ كۆماری ئیسلامی ههزینهی زۆر و قهبارهیهكی گهوره‌ له‌ تهبلیعات و هێزه‌ دهوڵهتیهكان بۆ داغ كردنی تهنووری بازاڕی بوورس دهخاته‌ كار.

بهڵام ئهم كاره‌ نه‌ تهنیا ڕهونهقی ئابووریی لێنهكهوتهوه‌ بهڵكوو پاش چهند مانگ وهك بڵقێك تهقیهوه‌ و بوو بههۆی چوونهسهرهوهی زیاتری ڕێژهی تهوهرۆم و ئهگهری لهناوچوونی سهرمایهی گشت ئهو خهڵكهی برده‌ سهرێبهڵام ئهم پاره‌ كهڵانه، دهرفهتێكی گونجاوی بۆ سهرمایهدارانی بهشی خسووسی و دهوڵهتی خوڵقاند تا بهشێكی زۆر لهو پارهیه، له‌ ڕێگهی كڕین و فرۆشتنی زانیاریی ڕانتی له‌ لایهن بهرپرسانی ڕێكخراوی بوورس، بخهنه‌ گیرفانیانهوه‌. بهرپرسانی سپای پاسداران و بهیتی ڕێبهری و باقیی ناوهنده‌ مهزههبییهكان وهك مافیای ئابووری، له‌ كڕین و فرۆشتنی زانیاری به‌ سهرمایهداران، دهستی باڵایان ههیه‌ و لهو ڕێگهیهوه‌ ملیاردها تمهن بهتاڵان دهبهن كه‌ ئهوهش خۆی بهشێكه‌ لهو پارهیهی كه‌ خهڵك، به‌ فریو و تهبلیغاتی بهرپرسانی دهوڵهت، هێناویانهته‌ ناو بازاڕی بوورسهوه‌.

ئاشكرا بوو كه‌ ئهو گهشه‌ درۆیینهی بوورس و فریوكاریی بهرپرسانی ڕژیم، چهند مانگ زیاتر خۆناگرێتبههۆی باروودۆخی قهیراناویی ڕژیم، له‌ نیوهی دووههمی مانگی گهلاوێژهوه، ئهرزشی سههام له‌ بازاڕی ئێراندا دابهزی و ئهم ڕهوتهش ههتا ئێستا درێژهی بووه‌. لهو ماوهیهدا دابهزینی دهركهوتهی سههام گهیشتووهته‌ نزیك ٧٠٠ ههزار یهكه‌ و ئهرزشی تمهن و ئهرزشی سپێردراوهكانی خهڵك تا ٥٠ لهسهد دابهزیوه‌. بێگومان، كۆماری ئیسلامی كه‌ خۆی له‌ بهردهم داڕمانی ئابووری دایه، وڵامدهرهوهی زهرهر و زیانی ماڵیی ئهو خهڵكه‌ نابێت كه‌ نهخته‌ پهزمهندهكهی خۆیان خستووهته‌ بازاڕی ڕفێن ڕفێنی دهوڵهت و سهرمایهدارانهوه‌ و یان تهنانهت هێندێكیان پارهیان بۆ قهرز كردووه‌ و ماڵی خۆیانیان بۆ فرۆشتووه‌. له‌ وهها باروودۆخێكدا، ڕژیم تهنانهت له‌ پێدانی یهك لهسهد له‌ سهرچاوهی “سندووقی تهوسهعهی میللی” به‌ بورسی بهڵگه‌ بهنرخهكان، بۆ پشتیوانی كردن له‌ بازاڕ، خۆدهبوێرێ.  ئاشكرایه‌ كه‌ لهو نێوهدا، دۆڕاوهكان،  تهنیا ئهو خهڵكه‌ ئاساییهن كه‌ نهخته‌ پاشهكهوته‌ ماڵییهكهی خۆیان، لهپێناو ڕزگاربوون له‌ تهوهرۆمی هاوسارپساو، دهدهنه‌ دهست ڕانتخۆرانی بازاڕی بوورس.

له‌ باروودۆخێكدا كه‌ وهزعییهتی ئابووریی كۆماری ئیسلامی بههۆی قهیران، گهمارۆی ئابووری، دزی و گهندهڵیی بهرپرسان و كاربهدهستان و نزیكانی ڕژیم  و ههزینهی كهڵانی زێدهخوازیی ناوچهیی، ڕۆژ به‌ ڕۆژ قهیراناویتر دهبێت، ئامانجێكی دیكهی بهرپرسانی ڕژیم له‌ فریودانی خهڵك، بۆ سهرمایهگوزاری له‌ بواری قوماری بورس و فرۆشی بهڵگهی قهرز و سێڵفیی نهوت، دابین كردنی بهشێك له‌ كهسری بوودجهی دهوڵهته‌ بۆ لهسهر پێ هێشتنهوهی ئابووریی ڕوو له‌ داڕمانی ڕژیم،‌ به‌ ههزینهی ئهو خهڵكهی كه‌ نهخته‌ پهزمهندهیهكیان هێشتا بهدهستهوهیه‌. بێگومان، ئهو بهشه‌ لهو‌ خهڵكهی كه‌ داراییهكهیان له‌ لایهن دهست و پهیوهندهكانی ڕژیم و سهرمایهداران لهناو چووه، بۆ وهرگرتنهوهی مافی خۆیان، ڕێگایهكیان بێجگهله‌ هاوڕێیهتی لهگهڵ كرێكاران و خهڵكی ههژار و پهراوێزنیشین و بێبهشانی شار و گوند، لهپێناو ڕووخاندنی ئهم ڕژیمه‌ دژه‌ مرۆییه كه‌ بهمجۆره‌ خهڵكی وهگیان هێناوه، نییه‌.