هه‌زینه‌ی جموجۆڵه‌ نیزامییه‌كانی كۆماری ئیسلامی، ده‌بێ خه‌ڵك بیدات

له‌ ماوهی دوو حهفتهی ڕابردوودا و بهدوای ئاكامی ههڵبژاردنهكانی سهرۆك كۆماری له‌ ئهمریكا، كۆماری ئیسلامی له‌ ئاست ناوچهكه‌ و بهتایبهت له‌ سووریه‌ و عێراق و یهمهن، دهستی داوهته‌ جموجۆڵی نیزامی تا بهڵكوو بتوانێ له‌ وهها باروودۆخێكدا، لهو ڕێگهیهوه‌ چهند پوانێك له‌ پێناو سووك كردنی قهیرانی ناوخۆیی و دهرهكیی خۆی، بهدهست بێنێتڕژیم بۆ گهیشتن بهو ئامانجهی، لهم دوایانهدا دهستی داوهته‌ عهمهلیاتی ئیزایی و گواستنهوهی كهرهستهی نیزامی و لۆجستیكیله‌ یهمهن، حوسییهكان، بهو مووشهكانهی‌ كه‌ دهوترێ كۆماری ئیسلامی درووستی كردوون، هێرشیان كردووهته‌ سهر ناوهنده‌ نهوتییهكانی عهرهبستان و ئهوهش ناڕهزایهتیی عهرهبستانی له‌ ئاست ڕژیمی ئیسلامی لێكهوتووهتهوه‌ و ههروهها له‌ سووریهش چاندنی مین و ناردنی ئیمكاناتی ماڵی و نیزامی، بۆ حیزبوڵڵا له‌ ڕێگهی سووریهوه، كاردانهوهی نیزامی زۆری له‌ لایهن ئیسرائیلهوه‌ لێكهوتووهتهوه‌.

لهو ماوهیهدا هێزهكانی كۆماری ئیسلامی و حیزبوڵڵای لۆبنان له‌ سووریه، چهندین جار له‌ لایهن ئیسرائیلهوه‌ هێرشیان كراوهته‌ سهربه‌ پێی ڕاپۆرتی چاوهدێری مافی مرۆڤی سووریه، بهرهبهیانیی ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٦ی سهرماوهز، بههۆی هێرشی ئاسمانیی ئیسرائیل بۆسهر دهورووبهری شارهكانی ئهبوكهمال و مهیادین، له‌ ڕۆژههڵاتی سووریه، ٢٠ كهس له‌ هێزهكانی سپای پاسداران كوژراون و ژمارهیهكی زۆریشیان بریندار بوونشایانی باسه‌ دوو فهرماندهی تیپی “زهینهبیونی سپای قۆدسیش لهناو كوژراوهكاندا بیندراونتیپی “زهینهبیونی سپای قۆدس، زۆربهیان له‌ بهكرێگیراوانی شیعهی پاكستانی پێكهاتوون كه‌ كۆماری ئسیلامی بۆ ئهنجام دانی سیاسهتی تیرۆریستی و شهڕنانهوه‌ له‌ سووریه، ڕێكیخستوونئهم هێرشه‌ له‌ درێژهی هێرشهكانی دیكهی ئیسرائیل بۆسهر هێزهكانی سپای پاسداران له‌ سووریه‌ ئهنجام درابهرهبهیانیی ڕۆژی چوارشهممه‌ ٥ی مانگی سهرماوهزیش، سهرچاوهكانی ههواڵنێری، باسیان له‌ چهندین هێرشی دیكهی ئیسرائیل بۆسهر پێگهكانی سپای قۆدسی  كۆماری ئیسلامی له‌ دهورووبهری فڕۆكهخانه‌ و باكووری شاری دێمێشق كرد كه‌ شوێنی مانهوهی كاربهدهستانی كۆماری ئیسلامی و ئهنباری چهكوچۆڵه‌. ههواڵنێریی فهڕانسهش جهختی كردهوه‌ كه‌ له‌ هێرشهكانی بهرهبهیانیی چوارشهممهی ئیسرائیل بۆسهر باكووری دێمێشق، ئهنبارهكانی چهكوچۆڵی سپای پاسداران و حیزبوڵڵا كراونهته‌ ئامانج و بههۆیهوه‌ لانیكهم ٨ كهس له‌ هێزهكانی كۆماری ئیسلامی كوژراونئهم ههواڵه‌ له‌ لایهن ههواڵنێریی دهوڵهتیی سووریهشهوه‌ پشتڕاست كراوهتهوه‌. لهلایهكی دیكهوه‌ ڕێكخراوی چاوهدێریی مافی مرۆڤی سووریه‌ ڕایگهیاندووه‌ كه‌ ڕۆژی یهكشهممه‌ ٢ی مانگی سهرماوهز له‌ ئۆپراسیۆنێكی ئاسمانیی دیكهی ئیسرائیلدا بۆ سهر ڕۆژههڵاتی سووریه،‌ ١٤ كهس له‌ هێزهكانی قۆدسی سپای پاسداران كوژراون

ئیسرائیل ڕایگهیاندووه‌ كه‌ ئهم هێرشانهی له‌ تۆڵهی مین چاندنی كۆماری ئیسلامی له‌ نزیك یهكێك له‌ پێگهكانی، ئهنجام داوه‌. ئهرتهشی ئیسرائیل ڕایگهیاند كه‌ لهم ساڵ دا، ٣٦ ئۆپراسیۆنی نیزامیی دژبه‌ پێگهكانی فهرماندهیی هێزهكانی كۆماری ئیسلامی و حیزبوڵڵای له‌ سووریه‌ ئهنجام داوه‌. لهبهر ئهوهیكه‌ حزووری كۆماری ئیسلامی، بۆ ئهمنییهتی سنوورهكانی خۆی، به‌ ههڕهشه‌ دهزانێت و خوازیاری چوونهدهرهوهی كۆماری ئیسلامییه‌ له‌ سووریه‌ و لۆبنانپێویسته‌ بوترێ كه‌ ئیسرائیل بهنیازه‌ لهو دوادهرفهتهی دهسهڵاتداریهتیی ترامپ كهڵك وهربگرێت و به‌ ئهنجامدانی ئهم ئۆپراسیۆنه‌ نیزامییه‌ پهیتاپهیتایانه‌ له‌ سووریه‌ و ئۆپراسیۆنی ئاڵۆزی تیرۆری مۆحسێن فهخری زاده، یهكێك له‌ سهردارانی سپای پاسداران و له‌ زانایانی گرینگی ئهتۆمی، له‌ ڕۆژی ڕابردوو، كۆماری ئیسلامی ناچار به‌ كاردانهوه‌ بكات تا تهنانهت دهوڵهتی داهاتووی ئهمریكاش له‌ بهرامبهر كردهوهی ئهنجام دراوی كۆماری ئیسلامی دابنێتههڵبهت له‌ ماوهی ساڵانی ڕابردوودا كۆماری ئیسلامی له‌ بهرامبهر هێرشه نیزامییهكانی ئیسرائیل بۆسهر هێزهكانی، نهیتوانیوه‌ كاردانهوهیهك لهخۆی نیشان داتیان ههوڵی داوه‌ حاشای لێبكات و یان به‌ تهبلیغاتی درۆیین، لهوانه‌ حزووری ڕاوێژكارانه‌ له‌ سووریه، دستی داوهته‌ پاساو كردنی دهخاڵهتهكانی لهم وڵاته‌.

ئاشكرایه‌ كه‌ ئۆپراسیۆنه‌ نیزامییهكانی ههتا ئێستای ئیسرائیل دژبه‌ كۆماری ئیسلامی له‌ سووریه، ناڕهزایهتیی ڕووسیه‌ و وڵاتانی ڕۆژئاوای لێ نهكهوتووهتهوه‌. بهڵكوو به‌ هاوئاههنگی و چرای سهوزی ڕووسیه،‌ وهك هێزی سهرهكیی نیزامی له‌ سووریه‌ ئهنجام دراوه‌ و هیچ بهربهستێك لهسهر ڕێگای ئیسرائیل بۆ ئهنجام دانی ئۆپراسیۆنهكانی، نهخوڵقاوه‌. ئهم بابهته‌ نیشانی دهدات كه‌ ڕووسیه‌ و تهنانهت سووریهش، كۆماری ئیسلامی لهم وڵاته، به‌ هێزێكی سهربار و كێشهخوڵقێن دبینن و بهنیازن له‌ سووریه‌ دووری بخهنهوه‌. لهبهر ئهوهیكه‌ ئهوانیش دهخاڵهتهكانی كۆماری ئیسلامییان له‌ ناوچهكهدا قهبووڵ نییه‌ و ههروهها، دهخاڵهت نهكردنی كۆماری ئیسلامی له‌ كاروباری باقیی وڵاتانی دیكهی ناوچهكه، یهكێك له‌ مهرجه‌ نهنووسراوهكانی ئهوان له ڕێكهوتننامهی‌ بهرجامدا بووه‌ بۆ كورت كردنهوه‌ دهستی كۆماری ئیسلامی.

درێژهی سیاسهتی دهست تێوهردان و شهڕنانهوهی كۆماری ئیسلامی به‌ ئامانجی وهدهست هێنانی پوان له‌ موعامهله‌ سیاسییه‌ نێونهتهوهیی و ناوچهییهكان، ههتا ئێستا كڕیارێكی نهبووه‌ و كۆماری ئیسلامییان له‌ زۆرێك له‌ بڕیاره‌ ناوچهییهكانی پهیوهندیدار به‌ قهیرانی سووریه،‌ دهخاڵهت نهداوه‌. ههر وهك بینیمان، ئاماژهی جهوادی زهریف به‌ قهیرانی سووریه‌ له‌ دیدار لهگهڵ نوێنهری تایبهتی ڕێكخراوی نهتهوه‌ یهكگرتووهكان له كاروباری سووریه، كه‌ وتی: “كارشكێنیی هێندێك له‌ وڵاتهكان له‌ ڕهوتی چارهسهر كردنی سیاسیی كێشهكانی سووریه،‌ دهرفهتی گونجاوی لهپێناو كۆتایی هێنان به‌ قهیرانی سووریه‌ له‌ ئێمه‌ فهوتاند” و دهیههویست نیشانی دا كه‌ كلیلی چارهسهر كردنی كێشهكانی سووریه‌ له‌ دهستی ڕژیمی ئیسلامی دایه، بهڵام له‌ لایهن نوێنهری ڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكانهوه‌ هیچ بایهخێكی پێ نهدرالهبهر ئهوهیكه‌ ڕوون و ئاشكرایه‌ كه‌ یهكێك له‌ پایهكانی كۆماری ئیسلامی، دهخاڵهتی نیزامی له‌ ناوچهكه‌ و پێكهێنانی گرووپه‌ تیرۆریسته‌ ئیسلامییهكان و یارمهتی دانیان له‌ ئهفغانستان، یهمهن، عێراق، سووریه‌ و لۆبنان و وڵاتانی دیكه‌ بووه‌ و ئهم ڕژیمه‌ خۆی یهكێك له‌ هۆكاره‌ سهرهكیهكانی شهڕنانهوه‌ و كوشتار و نائهمنیی بووه‌ له‌ ئاستی ناوچهكهدا.

بهداخهوه‌ ههزینهی ئهم سیاسهته‌ جهنایهتكارانهیهی كۆماری ئیسلامی ههتا ئێستا دهیان ههزار كوژراو له‌ ئاست ئێران و ناوچهكه‌ و سهدان ملیارد دۆلار بووه‌ كه‌ بهسهر سفرهی خهڵكی ستهملێكراوی ئێراندا سهپاوه‌. كۆماری ئیسلامی تهنانهت له‌ باروودۆخی قهیرانی قووڵی ئابووری، كه‌ ڕژیمی بردووهته‌ سهر لێواری داڕمان و ههژاری و فهلاكهتێكی لهتاقهت بهدهری بهسهر خهڵكی ئێراندا سهپاندووه، بۆ درێژهی دهسهڵاته‌ دژه‌ مرۆییهكهی، دهست بهرداری وهها سیاسهتێك نییه‌.