هه‌فت ته‌په‌ ته‌سلیم نابێت، كرێكاران یه‌كگرن

به‌ پێی ڕاپۆرتی كاناڵی سهربهخۆی كرێكارانی نهیشهكهری ههفت تهپه، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٨ی مانگی خهزهڵوهر، هێزی ئینتزامیی سهركوتگهری ڕژیم به‌ ههشت ماشێنهوه‌ هێرشییان كردووته‌ سهر ماڵی ژمارهیهك‌ له‌ كرێكاران و به‌ بێ نیشان دانی هیچ جۆره‌ بهڵگهیهك، چوار كهس له‌ ههڵسووڕاوان و نوێنهرانی كرێكارییان بهناوهكانی یوسف بههمهنی، حهمید مۆمبینی، ئیبراهیم عهباسی مۆنجزی و مهسعود حیوری دهستبهسهر كردووه‌ و لهگهڵ خۆیان بردوویاننههڵبهت پێشتریش دهزگا ئهمنییهكانی ڕژیم له‌ ڕێگهی تهلهفونهوه‌ ههڕهشهیان له‌ ژمارهیهك ههڵسووڕاوی كرێكاری كردبووبهدوای ئهم دهستبهسهر كردنانهدا، كرێكارانی نهیشهكهری ههفت تهپه‌ ڕایانگهیاند كه‌ ئهگهر هاوكارانی دهستبهسهكراویان ئازاد نهكرێن، دهست دهدهنه‌ مانگرتن و كۆبوونهوهی ناڕهزایهتی و لهم پهیوهندهدا بانگهێشتێكیش بۆ كۆبوونهوه‌ له‌ ڕۆژانی شهممه‌ و یهكشهممه‌ له‌ بهرامبهر ناوهندهكانی ڕژیم له‌ ئاستی شاردا، بڵاو كراوهتهوه‌.  دهست بهسهر كردنی كرێكاران  پاش ئهوه‌ دهستی پێكرد كه‌ ئهوان لهئاست نهدرانی حهقدهست و ئیزافهكاریی ١٧ كهس له‌ هاوكارانیان ناڕهزایهتییان دهربڕی و له‌ حزووری دوو كهس له‌ بهڕێوهبهرانی دهركراو و دهست و پهیوهندهكانی ئۆمید ئهسهدبهیگی، بهڕێوهبهری گهندهڵ و لهسهر كار لابراوی شیركهت، ڕێگریان كرد.

لهسهر كارلابردن و دهركردنی بهڕێوهبهرانی گهندهڵی شیركهتی ههفت تهپه،‌ پاش بهڕێوهچوونی مانگرتنی شكۆداری ٩٥ ڕۆژهی كرێكاران و پاشهكشهی ڕژیم له‌ بهرامبهر كرێكاراندا، به‌ ڕێككهوتن و قهبووڵ كردنی هێندێك له‌ خواستهكانیان له‌ دانیشتنی ڕۆژی ٩ی مانگی ڕهزبهردا، بڕیاری لهسهر درابووئهم دانیشتن و ڕێكهوتنه‌ له‌ نێوان كۆمهڵێك له‌ نوێنهرانی كرێكاران لهگهڵ ئهندامانی ئهسڵی نهوهدی مهجلیسی شۆرای ئیسلامی و عهلی نیكزاد جێگری سهرۆكی مهجلیس، سهرۆكی سازمانی خسووسی سازی، نوێنهرانی وهزارهتی كار و نوێنهری ئۆستانداری خووزستان ئهنجام دراله‌ كۆتایی ئهم دانیشتنهدا، نیكزاد له‌ وتووێژێكدا ڕایگهیاند كه‌: “لهم دانیشتنهدا چهندین پهسندكراو پهسند كراونلهوانه‌ قهراره‌ تا ١٥ی ڕهزبهر حهقدهست و ئیزافهكاریی دواخراوی مانگهكانی پووشپهڕ و گهلاوێژی كرێكاران بدرێت و لهو جێگهوه‌ كه‌ بهرپرسانی ئێستا توانا و لێهاتوویی بهڕێوهبهریی شیركهتی ههفت تهپهیان نییه، بڕیار دراوه‌ تا یهك مانگ و نیوی دیكه‌ قهراردادی شیركهت لهگهڵ ئهوان ههڵوهشێتهوه‌ و بهڕێوهبهری نوێ جێگایان بگرێتهوه‌. ههروهها به‌ ههوڵ و پهیگرییهكانی مهجلیس، دهفتهرچهی بیمهی تهئمینی ئیجتماعیی كرێكاران تا كۆتایی ساڵ دووباره‌ كراوهتهوه‌”.

كهوابوو ڕێگریی كرێكاران له‌ حزووری ئامیلی و سابیریان له‌ بهڕێوهبهرانی گهندهڵ و دهركراوی بهشی ئیداریی ههفت تهپه، له‌ چوارچێوهی ئهم ڕێككهوتنهدا بووه‌ و هیچ پێچهوانهیهك ئهنجام نهدراوه‌. بهڵام ناردنی هێزی یهگانی ویژه‌ و هێزی ئینتزامی له‌ ڕۆژی پێنجشهممهدا، بۆ دیفاع له‌ بهڕێوهبهران و دهست و پهیوهنده‌ گهندهڵهكانی ئهسهدبهیگی و دهستبهسهركردنی چالاكانی كرێكاری و نوێنهرانیان، سهلمێنهری دیفاعی كارگێڕانی ڕژیمه‌ لهو بهڕێوهبهره‌ گهندهڵانهی‌ كه‌ بهرتیلییان پێداون تا دژبه‌ كرێكاران حوكم دهربكهن و یان هێرشیان بكهنه‌ سهربهڵام ههر وهك ئیسماعیل بهخشی، یهكێك له‌ نوێنهرانی ناسراوی كرێكارانی ههفت تهپه، لهم دوایانهدا ڕایگهیاند، له‌ سیستمی سهرمایهداریی ڕانت و گهندهڵیدا، باس كردن له‌ مافی مرۆڤ و مافی كرێكار، گاڵتهیهكه‌ و هیچیتر.  دهستبهسهر كردنی كرێكاران له‌ حاڵێكدایه‌ كه‌ ئهسهدبهیگی خاوهنكاری پێشووی نهیشهكهری ههفت تهپه‌ سهرهڕای مهحكووم كرانی له‌ دادگاكانی ڕژیم به‌ زیندان، ههروا ئازاده‌ و له ڕێگهی‌ بهرتیل دان و تهماع وهبهرخستنی بهرپرسان و كاربهدهستانی ڕژیم، ههوڵ دهدا، له‌ حوكمی لهسهركار لابردنی، چاوپۆشی بكهن تا درێژه‌ به دزی و گهندهڵیهكانی بداتله‌ بهرامبهردا، كرێكارانیش ڕوو به‌ بهرپرسانی ڕژیم ڕایانگهیاندووه‌ كه‌: “شیركهتی ههفت تهپه‌ پادگانی نیزامی نییه‌. هێنانی یهگانی ویژه‌ و هێزی ئینتزامی بۆ ناو شیركهت بۆ درووست كردنی ترس و دڵهڕاوكێ له‌ شوێنی كار و بێ ڕێزی كردن به‌ هاوكارانمان قهبووڵ ناكهین و پێویسته‌ كۆتایی بهم كردهوانه‌ بێننئێوه‌ ناتوانن ههرجۆرێك كه‌ دڵتان ویستی، لهگهڵ ئێمه‌ ههڵسووكهوت بكهن“. پێویسته‌ بوترێ، له‌ ئێستادا كه‌ یهك مانگ بهسهر ئهو دانیشتنهدا تێپهڕ بووه، هێشتا خواستهكانی كرێكاران، لهوانه‌ لهسهر كار لابردنی ئهسهدبهیگی و ههڵوهشاندنهوهی كامڵی بهشی خسووسی و بهڕهسمی ناسینی چاوهدێریی كرێكاران بهسهر پڕۆسهی بهرههمهێنان لهو ناوهنده، گهڕاندنهوهی كرێكارانی دهركراو بۆسهر كار و بهستنی پهروهندهی قهزایی ئهوان، وهدی نههاتوون.

بێگومان، كاربهدهستان و بهرپرسانی بهرتیل خۆری ڕژیم له‌ خاوهنكارێكی سهرمایهداری وهك ئهسهد بهیگیی دز و گهندهڵ، پشتیوانی دهكهنئهوان تهنیا له‌ باروودۆخێكدا بایهخ به‌ خواستی كرێكارانی ههفت تهپه‌ دهدهن كه‌ یهكگرتووانه‌ و شان به‌ شانی یهكتر، له‌ بهرامبهریاندا ڕاوهستنبه‌ قهولی ئیسماعیل بهخشی “یهكگرتوویی و پشتیوانیی كرێكاران و نوێنهرانیان له‌ یهكتر، بوو بههۆی پهسندكرانی ههڵوهشاندنهوهی بهشی خسووسیئهم یهكگرتوویی و پشتیوانییه، پێویسته‌ بهردهوام درێژهی بێت“. بێگومان ئهوه‌ ڕهمزی دهستكهوت و سهركهوتنهكانی ههتا ئێستای كرێكارانی ههفت تهپهیه‌. ئهو ئهزموون و سوننهته‌ بهنرخانهی كه‌ كرێكاران له‌ مانگرتنی شكۆداری خۆیان، له‌ بهرامبهر تاكتیك و فڕیوی خاوهنكاران و ڕژیمدا بهدهستیان هێناوه، دهتوانێ توشهی ڕێگا و ڕێنوێنی خهبات و مانگرتنهكانی داهاتووی خۆیان  و باقیی پێشڕهوان و ڕێبهرانی بزووتنهوهی كرێكاری، له‌ باقی ناوهندهكانی دیكه‌ له‌ ئاست سهرتاسهری دا بێت.  ڕژیمی كۆماری ئیسلامی، توانای چارهسهر كردنی قهیرانه‌ ههمهلایهنهكانی نییه‌ و گهیشتووهته‌ سهر لێواری داڕمانبێگومان، یهكگرتوویی و هاوپشتی چینی كرێكاری ڕێكخراو، له‌ مهسیری خهباتی خۆی له‌ ئاست سهرتاسهریدا، نه‌ تهنیا ڕژیم ناچار به‌ پاشهكشه‌ دهكات، بهڵكوو له‌ درێژهی خۆیدا دهتوانێ بارگه‌ و بنهی ڕژیمی ئیسلامیی پشتیوانی سهمایهداران و خاوهنكارانی دز و گهندهڵیش، تێكهوهپێچێت.