هێرشی ئاسمانی ڕووسییه‌ بۆ سه‌ر ئێدله‌ب

فڕۆكه‌ جهنگییهكانی ڕووسییه‌ ڕۆژی دووشهممه‌ ٥ی گهڵارێزان، چهندین بنكهی نیزامی یهكێك له‌ گرووپه‌ نهیارهكانی ڕژیمی بهشار ئهسهدیان له‌ دهورووبهری باكووری ئێدلهب بۆردوومان كرد و بههۆیهوه‌ ٧٨ كهس گیانیان لهدهستدا و به‌ دهیان كهسی دیكهش برینداربوون.

بهوتهی گرووپی “فهلقولشام، فڕۆكه‌ جهنگییهكانی ڕووسییه‌ بنكهكانی ئهم گرووپهیان له‌ نزیكی سنووری توركییه‌ كردووهته‌ ئامانجشایانی باسه، ئهم كهسان له‌ بنكهیهكی نیزامی له‌ نزیك سنووری توركییه‌ سهرقاڵی بارهێنان بوونجێگهی ئاماژهیه، “ویلادمیری پووتین” سهرۆك كۆماری ڕووسییه‌ له‌ مانگی مارس لهسهر ئاگربهس له‌ ناوچهی ئێدلهب لهگهڵ “ڕهجهب تهئێب ئهردۆغان” ڕێككهوتبوولهوكاتهوه‌ ههتا ئێستا چهندین جار تێكههڵچوونی پڕژوبڵاو ڕوویداوه، بهڵام هێرشێكی لهم چهشنه‌ ڕووی نهدابووئهمه‌ لهكاتێكدایه‌ كه‌ دهوڵهتی ڕووسییه‌ و توركییه‌ سهبارهت بهم تهوهره‌ بێدهنگیان ههڵبژاردووه‌.