هێرشی فرۆكه‌كانی ئیسرائیل بۆ سه‌ر هێزه‌كانی سه‌ر به‌ ڕژیمی ئێران

به‌ پێی راپۆرتی ههواڵنێری دهوڵهتی سووریه، هێرشی ههوایی ئیسرائیل بۆ سهر هێزهكانی سهر به‌ ئێران له‌ ‌ دهورووبهری شاری دهمیشق، وڵامی هێرش بۆ سهر كهشتیه‌ تیجاریهكهی ئیسرائیل له‌ دهریای عۆممان بووه‌.

میدیاكانی سووریه‌ سهرله‌ بهیانی یهكشهممه‌ ١٠ی ڕهشهممه، له‌ راپۆرتێكدا رایاانگهیاندپهدافهندی ههوایی سووریه‌ له‌ ههمبهر هێرشێكی ههوایی ئیسرائیل بۆ سهر دهمیشقی پایتهخت دژه‌ كردهوهی نیشان داونبه‌ وتهی ههواڵنێری دهوڵهتی سووریه‌ “سانا، ئهم هێرشه‌ ههواییه‌ كاتژمێری ده‌ و ١٦ خولهكب رۆژی یهكشهممه‌ له‌ بهرزایهكانی جهولان روویداوه‌ و ژمارهیهك ئامانجی له‌ دهورووبهری شاری دهمیشق پێكاوه‌ كه‌ پێگهی هێزهكانی سهر به‌ ڕژیمی ئێران بوون، ههر به‌ وتهی ئهم هواڵنێره، پهدافهندی ههوایی سووریه‌ توانیویه‌ ژمارهیهك له‌ راكێتهكان له‌ ناو ببات.