هێرشی هێزه‌كانی تاڵبان بۆ سه‌ر چه‌ند ناوچه‌ی ئه‌فغانستان

له‌ ئهنجامی چهندین هێرشی هێزهكانی تاڵبان بۆ سهر ناوچه‌ جۆراوجۆرهكانی ئهفغانستان، لانیكهم ٦٨ كهس گیانیان لهدهستداوه‌ و بهدهیان كهسی دیكهش برینداربوون.

لهم پێوهندهدا، وتهبێژی پۆلیسی ویلایهتی كاپیسا ڕایگهیاندووه‌ كه‌ له‌ ئهنجامی هێرشی هێزهكانی تاڵبان بۆ سهر بنكهیهكی پۆلیس له‌ شارستانی “تێگاب” لهم ویلایهته، ٦ كهس گیانیان لهدهست داوه‌ و ژمارهیهكیش برینداربوونههروهها وتهبێژی ویلایهتی بهلخ باسی له‌ كوژرانی ٥ كهس له‌ هێزه‌ ئهمنییهكان له‌ دهورووبهری ئهم ویلایهته‌ كردووه‌. هاوكات كاربهدهستانی ئهمنییهتی ئهفغانستان ڕایانگهیاندووه‌: له‌ ئهنجامی تێكههڵچوونی هێزهكانی ئهفغانستان و تاڵبان له‌ شاری كابۆل، لانیكهم ٥٧ كهس گیانیان لهدهستداوه‌ و بهدهیان كهسی دیكهش برینداربوونشایانی باسه، لهكاتی دهستپێكی وتووێژهكانی ئاشتی له نێوان دهوڵهتی ئهفغانستان و تاڵبان له‌ شاری “دۆحه‌” پێتهختی قهتهر، ئهم هێرشه‌ به‌ خوێناویترین هێرش لهو كاتهوه‌ ههتا ئێستا دێته‌ ئهژمار.