هێرشی هێزه‌كانی دێمۆكراتیكی یه‌كگرتوو بۆ سه‌ر ناوچه‌یه‌كی ڕۆژهه‌ڵاتی كۆنگۆ

ڕۆژی ههینی ١٢ی بهفرانبار، له‌ ئهنجامی هێرشی هێزهكانی “دێمۆكراتیكی یهكگرتوو” بۆ سهر ناوچهیهكی ڕۆژههڵاتی كۆنگۆ، لانیكهم ٢٥ كهسی مهدهنی گیانیان لهدهستدا و به‌ دهیان كهسی دیكهش برینداربوون.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، یهكێك له‌ كاربهدهستانی ئهم ناوچهیه‌ كه‌ ژمارهی قوربانیانی ٣٠ كهس ڕایگهیاندووه، دهڵێتئهم كهسانه‌ بهمهبهستی بهشداری له‌ ڕێوڕهسمی ساڵی نوێی ئاماده‌ ببوون كه‌ له‌ لایهن ئهم هێزانهوه‌ كراونهته‌ ئامانجئهم گرووپه‌ له‌ دهیهی ٩٠ی زاینیی وهك گرووپێكی نهیاری دهوڵهتی كۆنگۆ له‌ وڵاتی ئۆگاندا پێكهاتووه‌ و له‌ ڕۆژههڵاتی كۆنگۆ ههتا ئێستا چهندین چالاكی چهكداری ئهنجام داوه‌. جێگهی ئاماژهیه، ئهم گرووپه‌ له‌ ساڵی ڕابردوو لهم ناوچهیه‌ نیزكهی ٨٠٠ كهسی مهدهنیان كوشتبوو.