په‌یامی كۆمه‌ڵێك له‌ چالاكانی شاری بانه‌ له‌ مه‌حكوومییه‌تی شه‌پۆلی ئه‌م دوایانه‌ی ده‌ستبه‌سه‌ر كردنی هاووڵاتییان

به‌ پێی ههواڵی گهیشتوو، كۆمهڵێك له‌ چالاكانی كۆمهڵه‌ له‌ شاری بانه، له‌ ڕێگهی پهیامێكهوه، دهستبهسهر كردنی ئهم دوایانهی هاووڵاتییانیان له‌ شارهكانی كوردستان، مهحكووم كرد.

له‌ بهشێك لهم پهیامهدا هاتووه‌ كه‌: ڕژیمی كۆنهپهرستی ئیسلامیی ئێران، له‌ ماوهی مانگهكانی ڕابردوودا، له‌ ڕووی ئهوپهڕی بێتوانایی و داماییهوه، دهستی كردووه‌ به‌ شوێن گرتن و بهند كردنی ژمارهیهكی بهرین له‌ چالاكانی بزووتنهوه‌ و ئهنجومهنه‌ كۆمهڵایهتییه‌ جۆراوجۆرهكان و دهستی داوهته‌ ئاوهژوو نیشان دانی مێژووی بزووتنهوهی شۆڕشگێڕانهی كوردستان له‌ ڕێگهی بڵاوكردنهوه سێریاڵ و گرته‌ ویدێئۆكانهوه‌.  بهم بۆنهوه، ئێمه‌ كۆمهڵێك له‌ چالاكانی شاری بانه‌ داوا له‌ ههموو خهڵكی ئازادیخواز و وهگیان هاتوو له‌ دهسهڵاتی ڕژیمی ئێعدام، تیرۆر و ئهشكهنجه‌ دهكهین كه‌ یهكگرتووانه‌ له‌ پێناو پشتیوانی كردن له‌ بهندكراوای سیاسی  و ئازادییان و ههروهها كۆتایی هێنان به‌ سهركوتگهری، برسییهتی، بێكاری، ههژاری و فهلاكهت، بێنه‌ مهیدان.