چوونه‌سه‌ره‌وه‌ی ڕێژه‌ی گیان له‌ده‌ست دانی كرێكارانی كۆچبه‌ر له‌ قه‌ته‌ر

ڕۆژنامهی بریتانیایی “گاردیهن” له‌ ڕاپۆرتێكدا ئاشكرای كرد كه‌ له‌ جهرهیانی ساخت و ساز بۆ جامی جیهانیی فووتباڵ له‌ قهتهر، پتر له‌ ٦ ههزار و ٥٠٠ كرێكاری كۆچبهر گیانیان لهدهست داوه‌.

به‌ پێی ڕاپۆرتی ئهم ڕۆژنامهیه، له‌ كاتی سهركهوتنی قهتهر له‌ كێبهركێی بۆ بهڕێوهچوونی جامی جیهانی فووتباڵی ساڵی ٢٠٢٢ له‌ دێسامبری ٢٠١٠هوه‌ ههتا ئێستا، حهفتانه‌ به‌ شێوهی مامناوهند ١٢ كرێكار له‌ قهتهر گیانیان لهدهست دهدهنئهم كرێكارانه كه‌‌ له‌ هێند، پاكستان، نێپاڵ، بهنگلادێش و سریلانكاوه‌ بۆ كار ڕۆیشتوونهته‌ قهتهر، بهشێكی زۆریان له‌ پڕۆژهكانی ساخت و ساز بۆ جامی جیهانی خهریكی كار بوونگاردیهن دهنووسێ ئاماری ڕاستهقینهی كرێكارانی كۆچبهر یهكجار لهسهرتره‌ لهبهر ئهوهیكه‌ داتاكانیان مهرگی كرێكارانی فیلیپینی و كێنیایی لهخۆناگرنشایانی باسه، ڕۆژنامهی گاردیهن مهرگی كرێكارانی كۆچبهری تا كۆتایی مانگهكانی ساڵی ٢٠٢٠ تۆمار كردووه‌.