چوونه‌سه‌ره‌وه‌ی گرژییه‌كانی نێوان ئۆرووپا و مۆسكۆ

سێ وڵاتی ئاڵمان، سۆئێد و لههێستان، له‌ كاردانهوه‌ به‌ بڕیاری حهفتهی ڕابردووی مۆسكۆ واته‌ دهركردنی دیپلۆماته‌ ئۆرووپاییهكان، دهستیان دایه‌ دهركردنی چهندین دیپلۆماتی ڕووسی.

وهزارهتی دهرهوهی ئاڵمان، ڕۆژی دووشهممه‌ ٨ی فێورییه، ڕایگهیاند كه‌ بڕیاری دهركردنی دیپلۆماته‌ ئۆرووپاییهكان له‌ ڕووسییه‌ لهوانه‌ كارمهندێكی باڵوێزخانهی ئاڵمان له‌ مۆسكۆ، به‌ هیچ شێوهیهك پاساو ههڵگر نییه‌. ههروهها بهیانییهی وهزارهتی دهرهوهی ئاڵمان جهختی كردهوه‌ كه‌ بڕیارهكهی بێرلین له‌ هاوئاههنگیی لهگهڵ لههێستان، سۆئێد و دهزگا سیاسییه‌ دهرهكییهكانی یهكیهتیی ئۆرووپا دهركراوه‌. وهزارهتی دهرهوهی سۆئێدیش له‌ بهیانییهیهك دا ڕایگهیاند كه‌ داوای له‌ دیپلۆماتێكی ڕووس كردووه‌ كه‌ خاكی ئهم وڵاته‌ جێ بهێڵێتههروهها وهزارهتی دهرهوهی لههێستانیش له‌ حهرهكهتێكی هاوشێوهدا، دیپلۆماتێكی ڕووسیی دانیشتووی لههێستان، لهم وڵاته‌ دهركردشایانی باسه، گرژییهكانی نێوان وڵاتانی ئۆرووپایی و ڕووسییه‌ پاش ئهوه‌ توند بۆوه‌ كه‌ مۆسكۆ ڕۆژی ههینی ڕایگهیاند كه‌ چهندین دیپلۆماتی وڵاتانی لههێستان، سۆئێد و ئاڵمانی بههۆی بهشداری كردن له‌ ڕێپێوانی پشتیوای له‌ “ئالێكسی ناوالنی، دهركردووه‌.