ڕفاندنی سه‌دان كچی خوێندكار له‌ نیجریه‌

رۆژی ههینی ٨ی ڕهشهممه، هێزێكی چهكدار كه‌ ناسناویان ئاشكار نهكراوه‌ به‌ هێرش كردنه‌ سهر قوتابخانهیهك  له‌ باكووری نیجریه‌ و پتر له‌ ٣٠٠ خوێندكاری كچیان به‌ تالان برد.

به‌ پێی راپۆرتی پۆلیسی نیجریه، ئهمه‌ دووههمین بارمتهگیریی چهكدرانه‌ لهماوهی حهفتهی رابردوودایه‌ كه‌ له ‌ناوچه‌ نائهمنهكانی باكووری نیجریه‌ روویداوه‌ و له‌ ماوهی ساڵانی ڕابردوودا بووهته‌ ناوهندێك بۆ چالاكی گرووپه‌ چهكدار و بانده‌ خراپكارهكانشایانی باسه‌ ههتا ئێستا هیچ گرووپ یاخود لایهنێك بهرپرسایهتیی ئهم هێرش و بارمتهگیرییهی نهگرتووهته‌ ئهستۆ.