ڕوودانی ته‌قینه‌وه‌ له‌ ناوچه‌ی ژێركۆنتڕۆڵی حیزبوڵڵا له‌ لوبنان

ڕاپۆرتهكان باس لهوه‌ دهكهن كه‌ له‌ ئهنجامی تهقینهوهیهك له‌ گوندی “عهین قانا” له‌ باشووری لوبنان، چهندین كهس گیانیان لهدهستداوه‌ و برینداربوون.

به‌ پێی ئهم ڕاپۆرته، ئهم تهقینهوهیه‌ له‌ سنووری ئیسڕائیل ڕوویداوه‌ و دهوترێ كه‌ تهقینهوهكه‌ له‌ كۆگایهكی تهقهمهنی حیزبوڵڵای لوبنان بووه‌. هاوكات ههواڵنێرییهكان باس له‌ كوژرانی چوار كهس بههۆی ئهم تهقینهوهیه‌ دهكهن.