ڕژیمی ئیسلامیی ئێران و درێژه‌ی پیلانگێڕیی نه‌غه‌ده‌ له‌ ورمێ و مه‌هاباد

ڕژیمی ئیسلامیی ئێران و بهكرێگیراوانی، كۆنهپهرستانی مهحهلی و دهستوپێوهندهكانی، به‌ ئامانجی ناكۆكینانهوه‌ لهناو خهڵكدا دهستیان داوهته‌ كایهیهكی پیلانگێڕانه‌ و مهترسیدار له‌ ناوچه‌ كورد و تورك نشینهكانچهند حهفته‌ لهمهوبهر له‌ شاری نهغهده، شارێك كه‌ بۆ سهدان ساڵ شاری كورد و تورك نشین بووه، به‌ كوشتن  و بریندار كردنی چهند هاووڵاتی، تاڵان كردنی دووكانی كوردهكان و به‌ پشتیوانیی ڕاستهوخۆی هێزه‌ لیباس شهخسی و نیزامییهكانی حكوومهت، ههوڵیان دا شهڕی كورد و تورك لهم شاره‌ وهڕێبخهن كه‌ بهخۆشییهوه، بهخاتری وشیاری و ههستی بهرپرسایهتیی بهشێك له‌ دانیشتوانی كورد و تورك، ئهم پیلانگێڕییه‌ پووچهڵ بۆوه‌ و پاش چهند ڕۆژ مانگرتن  و داخرانی دووكان و كهسب و كارهكان له‌ لایهن كوردهكانهوه، كهش و ههوای شار تا ڕادهیهك ئاسایی بۆوه‌.

له‌ ئێستادا له‌ شاری ورمێ كه‌ بۆ ماوهیهكی یهكجار زۆر شاری هاوبهشی، ئهرمهنی، كورد، تورك، ئاسوری و زهردهشتهكان بووه، هێرشیان كردووهته‌ سهر گۆڕستانی كوردهكان و ژمارهیهك له‌ بهردی سهر قهبری كورده‌ گیان بهختكردووهكانیان شكاندووه‌. هاوشێوهی ئهم حهرهكهتهیان له‌ مههابادیش دووپات كردووهتهوهچهند ڕۆژ لهمهوبهر له‌ گۆڕستانی باغی رێزوانی شاری مههاباد، زۆربهی ئهو بهرده‌ سهر قهبرانهی كه‌ به‌ زمانی كوردی لهسهریان نووسرابوو و پهیوهندیان به‌ كهسایهتییه‌ ناودارهكانی كوردهوه‌ بوو، تێكدراون.

شكاندنی بهردی سهر قهبر له‌ ئێران شوێنی پهنجهی حكوومهتی ئیسلامی و بهكرێگیراوان و كۆنهپهرستانی سهر بهوانی پێوهیه‌. شكاندنی بهردی سهر قهبری بههاییهكان، هونهرمهندان، چهپ و كۆمۆنیستهكان، تێكدانی گڵكۆی گیان بهختكردووانی خاوهران، ههر ههموویان به‌ بهشداری و دهخاڵهتی ڕاستهوخۆی ئهرازێل و ئهوباشی سهربه‌ كۆماری ئیسلامی ئهنجام دراوه‌.

ورمێ شار و هێمای ژیانی هاوبهشی دین و مهزههب و نهتهوه‌ جۆراوجۆرهكان بووه‌ و لهئێستادا ڕژیم و كۆنهپهرستانی خۆجێیی له‌ هاوئاههنگی لهگهڵ یهكتر، وهها ئهزموونێكی ژیانی هاوبهشیان كردووهته‌ ئامانج و به‌ هاندان و پهرهپێدانی توندوتیژی و ههڵاواردن دژبه‌ كورد و سوننییهكان، ههوڵ دهدهن قهیرانه‌ ژینگهییهكانی دهریاچهی ورمێ، بێ لیاقهتی و داماویی خۆیان لهئاست دابین كردنی پێداویستییه‌ سهرهتاییهكانی شاری ورمێ بشارنهوه‌.

ڕژیمی پاشایهتی پێشوو بهئانقهست و به‌ بهرنامه، بهشێكی گهورهی له‌ شارهكانی كوردستانی خسته‌ ناو ئازهربایجانی غهربییهوه‌. ئهم سیاسهته‌ بیانوویهكی دایه‌ دهستی ناسیۆنالشۆوێنیستهكانی تورك تا به‌ هاوكاری و هاوئاههنگی لهگهڵ ڕژیمی ئیسلامی و پان توركیسته‌ توندئاژۆكانی كاریگهری وهرگرتوو له‌ ڕهگهزپهرستانی تورك له‌ توركییه‌ و وڵاتی ئازهربایجان و به‌ بهكارهێنانی ئاخوندی كۆنهپهرست و جهنایهتكاری وهك مهلاحهسهنی و ههروهها نوێنهرانی بێزراوه‌ و خۆفرۆشی مهجلیس، تهپڵی شهڕ و دوژمنایهتی نهتهوهیی و ئایینی بكوتن.

دوژمنی هاوبهشی خهڵكی كورد و تورك، ڕژیمی جهنایهتكاری كۆماری ئیسلامی و ناسیۆنالیسمی توندئاژۆ و شهڕهنگێزه‌ بهههر ناو و نیشانێكهوه‌. لهو نێوهدا كۆنهپهرستانی مهحهلیش لهپێناو بهرژهوهند و قازانجی خۆیان و بنهماڵهكانیان ناكۆكی و دوژمنایهتیی نهتهوهیی، ئایینی، عهقیدهتی و زمانی پهرهپێدهدهن.

سیاسهتی كۆنهپهرستانه‌ و نابهرپرسانهی حكوومهتی ئیسلامی بووهته‌ هۆی ویشك بوونی بهشێكی بهرین له ‌دهریاچهی ورمێ كه‌ دهتوانێ ببێته‌ كارهساتێكی جیددی بۆ خهڵكی ناوچهكه‌. بێجگهله‌ ویشك بوونی بهشێكی زۆر له‌ دهریاچهی ورمێ و لهناوچوونی بوونهوهر و باڵندهی بێ ئهژمار، با و تۆفان دهتوانن ملیۆنان تۆن خوێ بۆ بهشێكی بهرین له‌ ناوچهگه‌ بگوازنهوه‌ و ورمێی سهرسهوز و جوان بكهنه‌‌ شارێكی بیابانیی شۆرهكات.

ڕێك له‌ وهها باروودۆخێكی ههستیار و كارهساتباردا، پهرهپێدانی ناكۆكیی نێوان شیعه‌ و سوننی، كورد و تورك له ‌لایهن حكوومهتی ئیسلامی و كۆنهپهرستان و ڕهگهزپهرستانی ناوخۆیی و ناوچهكه، كایهیهكی سیاسی و پیلانگێڕییهكی ڕهزیلانه‌ و جهنایهتكارانهیه‌ دژبه‌ گشت خهڵكی ناوچهكه‌ و ئێرانخهڵكی خهباتكاری ئازهربایجان و كوردستان، خهڵكی ئهرمهنی و باقیی كهمینهكانی دانیشتووی ئازهربایجانی غهربی گهلێك بهرژهوهندی هاوبهشیان ههیه‌ و له‌ ڕابردوودا بهدهیان جار دژبه‌ دیكتاتۆری و كۆنهپهرستی یهكگرتوو بوون و له‌ یهكڕیزدا خهباتیان كردووه‌. پهرهپێدان به‌ جیاوازیی نهتهوهیی، زمانی، مهزههبی و دینی، له‌ لایهن ههر كهس، جهریان، حیزب و حكوومهتێكهوه‌ بێت بابهتێكی یهكجار ڕهزیلانه‌ و كۆنهپهرستانهیه‌ و پێویسته‌ به‌ ههموو تواناوه‌ بهری پێبگیرێت.

كرێكاران، زهحمهتكشان، خهڵكی شهریف و خهباتكاری كوردستان و ئازهربایجان دهتوانن و پێویسته‌ یهكگرتووانه‌ لهپهنا یهكتری دژبه‌ ڕژیمی تاڵهبانیی تاران و دژبه‌ گشت كۆنهپهرستانی ناوخۆیی و ناچهیی كه‌ ناكۆكی مهزههبی و نهتهوهیی پهرهپێدهدهن خهبات بكهن و به‌ ههموو خهڵكی ناوچهكه‌ و جیهانی نیشان بدهن كه‌ له‌ ورمێ،  نهغهده‌ و باقیی شار و گونده‌ هاوبهشهكان، بهردهوام خهڵك دهتوانن لهپهنا یهكتر به‌ ئاشتی و ڕێز و مافی بهرابهرهوه‌ بژین.

كۆماری ئیسلامی كه‌ نوقمی قهیرانی سیاسی، كۆمهڵایهتی، ئابووری و نێونهتهوهییه، ههوڵ دهدات لهڕێگهی بهڕێوهبردنی سیاسهتی ناكۆكینانهوه‌ و ههڵاواردن، به‌ هاندانی بهشێك له‌ خهڵك دژبه‌ بهشێكیتر، ههر ئهو سیاسهتانهی كه‌ پهیگیرانه‌ له‌ سووریه، عێراق، لۆبنان، یهمهن، ئهفغانستان و وڵاتانیتر بهكاری هێنا و یهكێك له‌ هۆكاره‌ سهرهكییهكانی شهڕی ناوخۆیی لهم وڵاتانه‌ بوو، له‌ ناوچه‌ كورد و تورك نشینهكانیش بهكاریان بێنێت و درێژه‌ بهم كردهوه‌ جهنایهتكارانهیهی بدات.

پێویسته‌ ئهم پیلانگێڕی و ههوڵهی ڕژیمی ئیسلامی و كۆنهپهرستانی ناوخۆیی و ناوچهیی له‌ پهرهپێدان به‌ ناكۆكی نهتهوهیی و ئایینی له‌ شارهكانی وهك ورمێ و نهغهده‌ بهجیددی وهربگیرێت و به‌ وشیار كردنهوه‌ و هێنانه‌ مهیدانی مرۆڤ و ڕهوته‌ شهریف و ئازادیخواز و بهرابهری تهڵهبهكانی ئازهربایجان و كوردستان، ئهم پیلانگێڕییه‌ مهترسیدارهی ڕژیم پووچهڵ بكرێتهوه‌.