گیان له‌ده‌ستدانی ده‌یان مه‌عده‌نچی له‌ میانمار

ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١٢ی پووشپهڕ، له‌ ئهنجامی ڕۆچوونی زهوی له‌ مهعدهنێكی میانمار له‌ ناوچهی “هێپكان، لاینكهم ٥٠ كهس له‌ كرێكارانی ئهم مهعدهنه‌ گیانیان لهدهستدا.

بهپێی ئهم ڕاپۆرته، ڕێكخراوی ئاگركوژێنهوهی میانمار ڕایگهیاندووه‌: بهدوای ڕۆچوونی زهوی له‌ مهعدهنێكی بهردی خهڵۆز له‌ ناوچهی هێپكان، ههتا ئێستا ٥٠ كهس گیانیان لهدهستداوه‌ و گهڕان بهدوای باقی قوربانییانی ئهم ڕووداوه‌ ههروا بهردهوامه‌.