گیان له‌ده‌ست‌ دانی دوو كرێكار له‌ سیرجان و عه‌سه‌لوویه‌

ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٧ی مانگی ڕهشهممه، بههۆی نهبوونی ئیمهنی شوێنی كار ٢ كرێكار له‌ ئۆستانهكانی سیرجان و عهسهلوویه‌ گیانیان لهدهست دا.

به‌ پێی ڕاپۆرته‌ بڵاوكراوهكان، كرێكارێكی لاو بههۆی بهربوونهوهی له‌ بهرزایی و كهوتنه‌ ناو دهزگای ئاسیاب له‌ ناوهندێكی سهنعهتی له‌ شاری “بهردسیری سهربه‌ ئۆستانی سیرجان گیانی لهدهست داههروهها كرێكارێكی ٢٣ ساڵ تهمهن بهناوی “محهممهد ڕهزا ئهحمهدی” كه‌ به‌ شێوهی پهیمانكاری له‌ پارسی جنووبیی عهسهلوویه‌ كاری دهكرد، بههۆی ههڵمژینی گازی ژههراوی گیانی لهدهست دا.