گیان له‌ده‌ست دانی ٢٠ كۆچبه‌ر له‌ لێوارئاوه‌كانی جیبووتی

ڕێكخراوی نێونهتهوهیی كۆچبهریی سهربه‌ ڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكان، ڕۆژی پێنجشهممه‌ ٤ی مارس ڕایگهیاند كه‌ گرووپێك له‌ قاچاخچیانی مرۆڤ له‌ لێوارئاوهكانی جیبووتی له‌ ڕۆژههڵاتی ئهفریقا ٨٠ كۆچبهریان سواری بهلهمێك كردووه‌ و بههۆی نوقم بوونی بهلهمهكه‌ ٢٠ كهس لهم كۆچبهرانه‌ گیانیان لهدهست داوه‌.

بهڕێوهبهری ناوچهیی ڕێكخراوی نهتهوه‌ یهكگرتووهكان له‌ ڕۆژههڵات و شاخی ئهفریقا وتی كه‌ ‌ئهم كارهساته‌ له‌ حاڵێكدا ڕوویداوه‌ كه‌ كۆچبهران ویستوویانه‌ له‌ جیبووتییهوه‌ بڕۆنه‌ یهمهنئهوان بهنیاز بوون بۆ دۆزینهوهی كار خۆ بگهیهننه‌ شێوهدوورگهی عهرهبستان و وڵاتانی دهورووبهری كهندئاوی فارسههروهها وتیشی كه‌ “ڕۆژانه‌ ههزاران لاو و تهنانهت تازهلاوی ئهفریقایی ههوڵ دهدهن تا له‌ ڕێگهی یهمهنهوه‌ خۆیان بگهیهننه‌ وڵاتانی دهورووبهری كهندئاو بهڵام زۆربهی ئهم كهسانه‌ لهو ڕێگایهدا گیانی خۆیان لهدهست دهست دا“.