گیان له‌ده‌ست دان و برینداربوونی ٤ كاسبكاری گواستنه‌وه‌ی سووته‌مه‌نی له‌ سه‌راوان

ڕۆژی دووشهممه‌ ٤ی مانگی ڕێبهندان، به‌ هۆی تهقهی هێزهكانی ڕژیم لهناوچهی سنووری “ئاسكانی ههڵكهوتوو له‌ شارستانی سهراوان بهرهو گرووپێك له‌ كاسبكارانی گواستنهوی سووتهمهنی، لانیكهم دوو كاسبكار گیانیان لهدهست دا و ٢ كاسبكاری دیكهش بریندار بوون.

به‌ وتهی شایهتحاڵان، هێزهكانی سپای پاسداران له‌ ڕێگهی بهستن و ههڵكهندنی چاڵ له‌ خاڵه‌ سنوورییهكان، له‌ هاتووچۆی كاسبكاران ڕێگری دهكهن و ههر بهو هۆكاره‌ ژمارهیهك له‌ كاسبكاران دهستیان داوهته‌ كۆبوونهوهی ناڕهزایهتیی له‌ بهرامبهر پێگهی سپای پاسداران و خوازیاری كرانهوهی سنوورهكان بوونبهڵام له‌ وڵامدا هێزهكانی سپا دستیان داوهته‌ تهقه‌ كردن له‌ بهشداربووانی كۆبوونهوهكه‌. لهم ڕووداوهدا دوو هاووڵاتی به‌ ناوهكانی “ئهنس ساحب زاده‌” و “ڕهحمان، خهڵكی ئاوانییهكی سهر به‌ شارستانی مێهرێستان گیانیان لهدهست داوه‌. شایانی باسه‌ هێزهكانی ڕژیم لهو هێرهشهدا دهیان ئۆتۆملێلی كاسبكارانیشیان ئاگر تێبهرداوه‌.