گیان له‌ده‌ست دان و بریندار بوونی ٤ كرێكار له‌ شاره‌كانی ئێران

ڕۆژی دووشهممه‌ ٤ی مانگی ڕهشهممه، بههۆی نهبوونی ئیمهنی شوێنی كار له‌ شارهكانی مهشههد و ڕهشت، ٢ كرێكار گیانیان لهدهست دا و ٢ كرێكاری دیكهش به‌ سهختی بریندار بوون.

به‌ پێی ڕاپۆرته‌ بڵاوكراوهكان، كرێكارێكی لاوی چاڵ ههڵكهن له‌ كاتی لێدانی چاڵاوی ویلایهك له‌ شاری مهشههد، بههۆی داڕمانی چاڵاوهكه‌ گیانی لهدهست داهاوكات له‌ ڕووداوێكی دیكهدا، كرێكارێكی ٦٠ ساڵ تهمهنیش بههۆی كهوتنه‌ ناو دهزگای تهزریقی پلاستیك، گیانی لهدهست داههروهها بههۆی ئاگركهوتنهوه‌ له‌ دووكانێك له‌ شهقامی شهریعهتیی ڕهشت، دوو كرێكار به‌ سهختی بریندار بوون.