گیان له‌ ده‌ست دانی به‌ندكراوێك له‌ ژێر ئه‌شكه‌نجه له‌ گرتووخانه‌ی تاران

به‌ پێی ههواڵی گهیشتوو، و له‌ ماوهی رۆژانی رابردوودا، لاوێكی خهڵكی شاری دیواندهره، به‌ ناوی “مێهرداد تالشی، له‌ شاری تاران و له‌ لایهن هێزه‌ ئهمنییهكانی رژیمهوه‌ دهستبهسهر كرا.

به‌ پێی ڕاپۆرتهكان، “مێهرداد تالشی، هاووڵاتی خهڵكی شاری دیواندهره، له‌ لایهن هێزه‌ ئهمنییهكانی رژیمهوه‌ له‌ شاری تاران و به‌ هۆكاری نادیار، دهستبهسهر و راگوێزی گرتووخانه‌ كراوه‌. به‌ دوای پهیگیریهكانی بنهماڵهی ئهم هاووڵاتییه، هێزه‌ ئهمنییهكانی ڕژیم تهرمی ناوبراویان به‌ دوای دوو رۆژ و له‌ حاڵێكدا كه‌ نیشانهكانی ئهشكهنجه‌ به‌ جهستهیهوه‌ به‌ روونی دیاربوو، تهرمهكهیان رادهستی بنهماڵهكهیان كردشایانی باسه، ئیدارهی ئیتلاعاتی ڕژیم ههرهشهیان له‌ بنهماڵهی ناوبراو كردووه، كه‌ لهگهڵ هیچ میدیاییهك پهیوهندییان نهبێت و ئهسپهردهكردنی تهرمی “مێهرداد” و پرسهكهی ئهبی له‌ بێدهنگییهكی تهواو دا بهرێوهبچێت.