گیان له‌ ده‌ست دانی كاسبكارێك به‌ هۆی ته‌قه‌ی راسته‌وخۆی پۆلیس

رۆژی شهممه‌ ٢٠ی رێبهندان، هێزهكانی رژیم، له‌ نزیكی شاری خۆی، راستهوخۆ تهقهیان له‌ ماشینی كاسبكارێكی خهڵكی ئهم ناوچهیه‌ كرد و بههۆیهوه‌ گیانی له‌ دهست دا.

به‌ پێی راپۆرتهكان، رۆژی شهممه‌ ٢٠ی رێبهندان، هێزه‌ ئینتزامیهكانی رژیم، له‌ سێرای سهڵماس –خۆی،راستهوخۆ تهقهیان كرد له‌ ماشینی كاسبكارێك به‌ ناویبێهزاد هاشمی” ،خهڵكی گوندی “بههیكی سهر به‌ شاری سهڵماس، و به‌ هۆیهوه‌ ناوبراو گیانی له‌ دهست دا.