گیان له‌ ده‌ست دانی منداڵێك به‌ هۆی نۆقم بوون له‌ كاناڵێكی ئاو

به‌ پێی راپۆرتهكان، له‌ ماوهی رۆژانی رابردوودا، منداڵێكی خهڵكی شاری ورمێ، به‌ هۆی نهبوونی حیفازی ئیمهنی، كهوتووته‌ ناو كاناڵێكی ئاو و گیانی له‌ دهست داوه‌.

ههواڵهكان باس لهوه‌ دهكهن، ئهم منداڵه‌ به‌ هۆی كهمكاری شارهداری و نهبوونی دهریچهی كاناڵ ههروهها نهبوونی  نیشانهكانی هۆشداری له‌ تهنیشت كانالهكانی ئاوی جووتیاری، تووشی رووداو بوو و كهوتووهته‌ ناو یهكێك لهم كاناڵانه‌ و گیانی له‌ دهست داشایانی باسه‌ ئهم كاناڵه‌ له‌ كهنار شهقامی “ئیسماعیل زاده‌” شاری ورمێ دایه‌.