گیان له‌ ده‌ست دانی ٧ كرێكار له‌ ویلایه‌تی “نه‌نگه‌رهاری” ئه‌فغانستان

رۆژی پێنج شهممه‌ ١٤ی ڕهشهممه، به‌ هۆی هێرشی چهكدارانی نهناسراو له‌ ویلایهتی “نهنگهرهاری ئهفغانستان، بۆ سهر كارخانهیهكی گهچ ٧ كرێكار گیانیان له‌ دهست دا.

به‌ وتهی والی ئهم ویلایهته، ئهم رووداوه‌ له‌ گوندی “باوری” ولسوالی “سۆرخ روودی ئهم ویلایهته‌ روویداوه‌ و تهواوی كرێكاران گیانیان لهدهست داوه‌ و به‌ وتهی خهڵكی ناوچهكه‌ ئهم رووداوه‌ له‌ لایهن داعشهوه‌ ئهنجام دراوه‌ به‌ ڵام بهرپرسانی دهوڵهتی، تالبان بهرپرسیار دهزانن له‌ ئاست ئاڵۆزییهكانی ئهم دوایانه‌.