گیان له‌ ده‌ست دان و بریندار بوونی ٩ كرێكار له‌ شاره‌كانی ئێران

ڕۆژی پێنجشهممه‌ ١٤ی مانگی ڕهشهممه، بههۆی نهبوونی ئیمهنی شوێنی كار له‌ شارهكانی ئیسفههان، مهشههد، كهرهج، مههاباد و ههمهدان ٣ كرێكار گیانیان لهدهست دا و ٦ كرێكاری دیكهش بریندار بوون.

به‌ پێی ڕاپۆرته‌ بڵاوكراوهكان، كرێكارێكی ٣٥ ساڵ تهمهن له‌ كاتی كار له‌ كارگهیهك له‌ ئیسفههان، سهری له‌ دهزگای پرێسدا گیری كرد و بههۆیهوه‌ گیانی لهدهست داله‌ ڕووداوێكی دیكه‌ له‌ شیركهتی ئێران خۆدرۆی مهشههد، كرێكارێك له‌ كاتی بهتاڵ كردنی باردا تووشی ڕووداو هات و بههۆیهوه‌ گیانی لهدهست داله‌ ڕووداوی سێههمدا، كرێكارێكی بیناسازی له‌ كاتی ههڵكهندنی چاڵدا له‌ بلواری “ئارم شههری كهرهج به‌ سهختی بریندار بووله‌ ڕووداوێكی دیكهدا، كرێكارێكی ٤٠ ساڵ تهمهنی چاڵههڵكهن له‌ ههمهدان بههۆی ڕووخانی چاڵاوهوه‌ بریندار بووههروهها له‌ ئیسفههانیش ٤ كرێكار بههۆی تهقینهوهی كهپسوولی گازی كارگهیهك به‌ سهختی بریندار بوونله‌ ڕووداوێكی دیكهشدا كرێكارێكی ٥٤ ساڵه‌ له‌ كاتی كاردا بههۆی بهربوونهوه‌ بۆ ناو چاڵی ئاسانسۆری بینایهكی تازهساخت له‌ مههاباد گیانی لهدهست دا.